Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności witryny internetowej Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animocje (animocje.com).

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszcz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony Tingtun Checker (http://checkers.eiii.eu/), powstałego przy wsparciu European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa animocje.com spełnia wymagania w 100 %.

Data publikacji strony internetowej: 15.02.2020 r.

Data sporządzenia deklaracji: 28.03.2024 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacja o dostępności

Strona została zrealizowana z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Dostępność architektoniczna obiektu MCK ul. Marcinkowskiego 12-14

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zlokalizowany jest przy ul. Marcinkowskiego 12-14 w Bydgoszczy. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Marcinkowskiego, budynek posiada 4 kondygnacje: 3 naziemne i 1 podziemną.

Parking należący do MCK usytuowany jest po lewej stronie budynku (12 miejsc parkingowych). Na terenie parkingu MCK brak oznaczonych stanowisk dla OzN, możliwość dojazdu do najbliższego wejścia dostępnego dla OzN na wózku lub poruszającej się z balkonikiem. Nawierzchnie w warunkach terenowych są stabilne, antypoślizgowe, łatwe do chodzenia i jeżdżenia, utrzymane w sposób uniemożliwiający zbieranie się wody i powstawanie kałuż. Nawierzchnia parkingu jest łatwa do przejścia, przejechania (bez wstrząsów) samodzielnie przez OzN na wózku lub o balkoniku. Sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb OzN , przy wejściu od strony parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek MCK posiada 4 poziomy, na każdy z poziomów prowadzą schody oraz winda. Przestrzeń manewrowa przed wejściem do windy na każdym poziomie wynosi min. 1,5 m x 1,5 m. Drzwi windy otwierane i zamykane automatycznie. Zewnętrzny panel sterujący jest na wysokości 0,8-1,2 m od posadzki. Drzwi wyposażone w system zatrzymujący zamykanie i otwierający je ponownie (system jest oparty na czujnikach, zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem z osobą). Na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych jest lustro umożliwiające OzN na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę. Schody wewnętrzne ( zejście z poziomu „0” do poziomu „-1”) zostały oznaczone kontrastującą taśmą dla osób słabowidzących i starszych. Drzwi toalet zostały oznaczone tabliczkami w języku Braillea, na poręczy, przy schodach  prowadzących do poziomu „0”została zainstalowana nakładka gięta Braillea. W budynku znajdują się 3 przenośne plany tyflograficzne (  plan sali widowiskowo-kinowej, pokazujący również numerację siedzeń i rzędów, plan ogólnodostępnych przestrzeni budynku , plan parteru z wejściem do sali widowiskowo- kinowej, kawiarnią oraz poziomu   „-1”, gdzie znajdują się toalety i kącik wyciszenia. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Nawierzchnie w obiekcie są stabilne i antypoślizgowe.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do głównego wejścia do siedziby prowadzą schody, które zostały oznaczone specjalnymi nakładkami ( kolor czarny), umożliwiającymi lepszą widoczność osobom słabowidzącym,  brak pochylni. Wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w odległości około 20 m od wejścia głównego (po lewej stronie).Drzwi wejściowe, przeszklone oznaczono specjalistyczną, czarną taśmą. Obiekt został wyposażony w stałą pętlę indukcyjną znajdującą się w Sali kinowo- widowiskowej. Dodatkowo w Recepcji znajduje się mobilna stanowiskowa pętla indukcyjna oraz przenośne słuchawkowe pętle indukcyjne.

W Sali kinowo- widowiskowej znajduje się przenośna/walizkowa rampa podjazdowa, umożliwiająca osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, przedostanie się na scenę.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego „ MIGAM”, on-line w recepcji Miejskiego Centrum Kultury.

Udogodnienia

 • czytelny układ wejść do budynku
 • wejście z poziomu terenu
 • toalety dla osób z niepełnosprawnością
 • winda, każdy poziom budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach
 • miejsce do pielęgnacji niemowląt i małych dzieci dostępne w toalecie na poziomie -1
 • możliwość pozostawienia wózka (np. w szatni)

Utrudnienia

 • brak pochylni przy głównym wejściu,

Poziomy budynku

Poziom -1 (Podziemie)

 • na poziom ¬-1 prowadzą schody oraz winda (przed windą znajduje się hol ułatwiający poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich)
 • toalety: damska, męska oraz dla osób niepełnosprawnych
 • pomieszczenia gospodarcze
 • studio nagrań A/V z reżyserką
 • kącik wyciszenia( pufy, meble, poduszki, półki, maskotki, zabawki sensoryczne)

Poziom 0 (Parter)

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla gości pomieszczeń. Na parterze znajdują się foyer, sala kinowo- widowiskowa, punkt informacyjny- recepcja MCK, szatnia, kawiarnia oraz przestrzeń wystawowo-ekspozycyjna.

Część widowiskowa: MCK posiada salę kino-widowiskową na 260 miejsc siedzących oraz 300 miejsc stojących (po złożeniu widowni) oraz scenę z kieszenią i przestrzenią obsługi technicznej. Osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego ma możliwość wjazdu na salę i scenę, natomiast brak możliwości korzystania z garderoby. We foyer znajdującym się przez wejściem do sali oraz przy recepcji są dostępne dla gości krzesła o różnej wysokości, niektóre z podłokietnikami (dla tych, którzy mają trudności z siadaniem i wstawaniem).

Foyer łączy się z przestrzenią wielofunkcyjną – miejscem wystawienniczo-ekspozycyjnym oraz kawiarnią, jako miejscem spotkań, rozmów, wydarzeń, odpoczynku itp.

Poziom +1 (Pierwsze Piętro)

 • na poziom +1 prowadzą schody oraz winda (przed windą znajduje się hol ułatwiający poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich)
 • pierwsze piętro otwiera się w formie antresoli na przestrzeń holu wejściowego
 • pokoje pracowników zajmujących się działalnością programową znajdują się wzdłuż wewnętrznej komunikacji

Poziom +2 (Drugie Piętro)

 • na poziom +2 prowadzą schody oraz winda (przed windą znajduje się hol ułatwiający poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich)
 • pokoje biurowe pracowników zajmujących się działalnością programową oraz pracowników administracyjnych znajdują się po obu stronach korytarza
 • z pierwszego pomieszczenia po prawej stronie (Saloniku) można dostać się na taras widokowy, między Salonikiem, a tarasem znajduje się próg, który stanowi przeszkodę dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
 • na końcu korytarza po lewej stronie znajdują się 3 toalety: damska, męska oraz dla OzN
 • na końcu korytarza znajduje się wejście do sali projekcyjnej niedostępne dla ludzi z zewnątrz

Miejskie Centrum Kultury dysponuje 2 garderobami, znajdującymi się za salą kinowo-widowiskową, kolejno na poziomie +1 oraz poziomie +2. Do garderoby prowadzą schody, brak pochylni, brak możliwości korzystania z garderoby przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Na terenie budynku znajdują się oznaczenia informujące o ułatwieniach dla OzN.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba kontaktowa w sprawie dostępności architektonicznej: Piotr Dunajski, e-mail: piotr.dunajski@mck-bydgoszcz.pl

Każdy ma prawo

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.