Regulamin konkursu

Regulamin konkursu filmów krótkometrażowych 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animocje Bydgoszcz, 2024 r.


I.  INFORMACJE OGÓLNE

 1. 13. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animocje odbędzie się w dniach 14-20 kwietnia 2024 r.
 2. Organizatorem 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animocje i konkursu krótkometrażowych filmów animowanych odbywającego się w ramach Festiwalu jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul.Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz, zwane dalej Organizatorem.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 30 listopada 2023 roku.

II. WYMAGANIA REGULAMINOWE

 1. Filmy do konkursu mogą być zgłaszane przez:
  a) szkoły artystyczne i filmowe,
  b) firmy producenckie,
  c) instytucje filmowe,
  d) twórców indywidualnych,
  e) inne podmioty posiadające prawo do dysponowania danym filmem.
 2. Podmiot Zgłaszający film do konkursu zobowiązuje się do przesłania kompletnego zgłoszenia konkursowego filmu, o czym stanowi pkt. III Regulaminu.
 3. Do konkursu można zgłaszać filmy:
  a) których czas emisyjny wraz z napisami początkowymi i końcowymi nie przekracza 30 minut,
  b) zrealizowane w dowolnej technice z zastrzeżeniem, że animacja musi stanowić co najmniej 50% czasu emisyjnego,
  c) wyprodukowane nie wcześniej niż 01.01.2022 r.
 4. Filmy, które brały udział w którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu Festiwalu Animocje nie mogą być zgłaszane ponownie do udziału w konkursie, a jeśli zostaną zgłoszone, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Selekcyjną.
 5. W ramach Festiwalu odbywają się następujące konkursy filmów krótkometrażowych:
  a) Konkurs Międzynarodowy o Bydgoską Nagrodę za Najlepszy Film Animowany (Grand Prix i Najlepszy Film Polski),
  b) Konkurs Filmów dla Dzieci i Młodzieży,
  c) Konkurs Filmów Muzycznych,
  d) organizator zastrzega sobie prawo do wyodrębnienia dodatkowych kategorii konkursowych.
 6. Podmiot Zgłaszający proszony jest o zgłoszenie danego filmu tylko do jednej kategorii konkursowej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia filmu do innej kategorii konkursowej niż film został zgłoszony, jednak zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Podmiot Zgłaszający i uzyskania od niego zgody na pokazanie filmu w innej kategorii konkursowej.

III. ZGŁOSZENIE

 1. Organizator nie pobiera opłat za zgłoszenie oraz za zakwalifikowanie filmu do konkursu.
 2. Zgłoszone i ewentualnie zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są Organizatorowi bezpłatnie.
 3. Filmy do konkursu należy zgłaszać drogą elektroniczną:
  a) za pośrednictwem platfirmy FilmFreeway
  (https://filmfreeway.com/AnimocjeFestival),
  b) lub wypełniając formularz zgłoszeniowy 
  (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm-hsiTfqqgpyrS57VZwNUIhl9OVB_lkxYJKkDzB7i5pmEfQ/viewform?usp=sf_link); po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól, formularz zostanie wysłany automatycznie na adres: animocje@gmail.com. Wysłanie zgłoszenia zostanie potwierdzone automatyczną wiadomością e-mail.
 4. Kompletne zgłoszenie konkursowe zawiera:
  a) film – publiczny lub prywatny link do video z hasłem lub bez, z nieograniczonym czasowo i terytorialnie dostępem – Vimeo, YouTube, itp.,
  - film niepolskojęzyczny powinien zawierać zintegrowane napisy w języku angielskim,
  - film powinien posiadać napisy początkowe i/lub końcowe zawierające tytuł, nazwiska autorów, kraj i rok produkcji filmu,
  b) minimum 3 fotosy z filmu w formacie JPG (szer. min. 2000 pixeli, 300 dpi),
  c) zdjęcie reżysera filmu w formacie JPG (szer. Min. 2000 pixeli, 300 dpi),
  d) opis filmu (maks. 1000 znaków),
  e) biogram reżysera (maks. 1000 znaków),
  f) listę dialogową w języku angielskim wraz z timecode w formacie .txt,
  g) informacje o filmie: tytuł oryginalny i w języku angielskim, rok produkcji, kraj produkcji, czas trwania, technika animacji, dialogi;
  - w przypadku zgłoszenia filmu poprzez FilmFreeway należy uzupełnić informacje o filmie w profilu na stronie,
  - w przypadku zgłoszenia filmu poprzez formularz google należy wypełnić wszystkie wymagane pola w arkuszu zgłoszeniowym.
 5. Podmiot Zgłaszający film do konkursu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o niekompletnym zgłoszeniu konkursowym przesłać Organizatorowi brakujące informacje. W przypadku nieprzesłania brakujących informacji w określonym terminie Organizator ma prawo nie zakwalifikować filmu do udziału w Festiwalu.

IV. SELEKCJA I KONKURS

 1. Kwalifikacji filmów do konkursu dokona Komisja Selekcyjna powołana przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do konkursu filmów nie będących przedmiotem pracy Komisji Selekcyjnej.
 3. Zgłaszający film zostaną poinformowani o dopuszczeniu filmu do konkursu do dnia 12 lutego 2024 roku za pomocą poczty elektronicznej. Wyniki selekcji zostaną także zamieszczone na stronie internetowej festiwalu www.animocje.com oraz na profilu festiwalu na Facebooku (facebook.com/animocje).
 4. O wynikach selekcji konkursowej Organizator poinformuje tylko te podmioty, których film został zakwalifikowany do konkursu.
 5. Podmiot Zgłaszający zakwalifikowany do konkursu film w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o kwalifikacji zobowiązany jest przesłać Organizatorowi kopię konkursową filmu.
 6. Kopia konkursowa filmu:
  a) plik cyfrowy DCP, niekodowany,
  b) oraz plik cyfrowy np. w formacie .mp4, / .mov w rozdzielczości minimum 1920x1080, w trybie progresywnym (bez przeplotu),
  c) filmy w języku polskim muszą zawierać zintegrowane napisy w języku angielskim (nie dotyczy filmów przeznaczonych dla widzów do 12. roku życia),
  d) filmy w innym języku niż polski i angielski nie mogą zawierać zintegrowanych napisów. Do takich filmów należy dołączyć angielską listę dialogową zawierającą timecode,
  e) kopię cyfrową należy przesłać na adres e-mail animocje@gmail.com w postaci linku do pobrania (Vimeo, WeTransfer, Dropbox itp.).
 7. Filmy zakwalifikowane do konkursów oceniane będą przez Jury złożone z przedstawicieli środowiska filmowego i innych sztuk oraz przez publiczność festiwalu.
 8. Podmiot Zgłaszający film do konkursu zobowiązuje się nie wycofać filmu z udziału w konkursie po upływie 14 dni od ogłoszenia wyników selekcji konkursowej.

V. NAGRODY

 1. Wśród filmów zakwalifikowanych do konkursów zostaną przyznane następujące nagrody: GRAND PRIX, Najlepszy Film Polski, Najlepszy Film Muzyczny, Najlepszy Film dla Dzieci i Młodzieży, Nagrody Publiczności.
 2. W związku z prawem Organizatora do wyodrębnienia dodatkowych kategorii konkursowych, zastrzega on sobie prawo do przyznania nagród pozaregulaminowych.
 3. Organizator przeznaczył na nagrody finansowe kwotę 11.000,00 PLN, w tym na nagrodę w Konkursie Filmów dla Dzieci i Młodzieży kwotę 1.000,00 PLN.
 4. O wysokości pozostałych nagród pieniężnych oraz przyznaniu wyróżnień o charakterze honorowym decyduje Jury.
 5. Przyznane nagrody pieniężne zostaną wypłacone w PLN lub w równowartości danej kwoty w EUR, według kursu obowiązującego w dniu wypłacenia nagrody, w banku Organizatora.
 6. Podatek od nagród opłaca Organizator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 7. Decyzję o przyznaniu nagród i/lub wyróżnień Jury podejmie w trybie głosowania zwykłą większością głosów.
 8. Obrady Jury będą miały charakter zamknięty. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 9. Laureat nagrody pieniężnej zobowiązany jest w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania informacji o nagrodzie, przesłać Organizatorowi dane wymagane przez niego do przekazania nagrody. Laureat niemający miejsca zamieszkania na terenie Polski zobowiązany jest również do przesłania wypełnionego aktualnego formularza IFT-1 / IFT-1R. W przeciwnym wypadku Organizator ma prawo odstąpić od wypłacenia nagrody pieniężnej.

VI. PROJEKCJE FESTIWALOWE I POZAFESTIWALOWE

 1. Wzięcie udziału w konkursie oznacza udzielenie przez Podmiot Zgłaszający film nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora z filmu poprzez publiczne wyświetlenie filmu w ramach Konkursów.
 2. Pokazy filmów konkursowych podczas Festiwalu w ramach licencji mogą się odbyć nie więcej niż trzy (3) razy.
 3. Podmiot Zgłaszający film udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania dostarczonych materiałów promocyjnych (opisu filmu, kadrów z filmu, informacji o twórcach, itp.) do publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa, social media, informacje prasowe, itp.) oraz do promocji Festiwalu w mediach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas, jak i po zakończeniu Festiwalu. Podmiot Zgłaszający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do powyższych materiałów promocyjnych. W razie zgłoszenia przez jakikolwiek podmiot do Organizatora roszczeń związanych z ww. materiałami promocyjnymi, Podmiot Zgłaszający jest zobowiązany do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
 5. Podmiot Zgłaszający film udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania fragmentów filmu dowolnie wybranych przez Organizatora (trailer lub fragment z filmu do 20% czasu filmu) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z Festiwalem (druk, strona internetowa, social media, materiały prasowe, Internet, media: radio, telewizja, kino itp.).
 6. W przypadku otrzymania jednej z nagród lub wyróżnień Podmiot Zgłaszający wyraża nieodpłatną i nieograniczoną czasowo ani terytorialnie zgodę na uczestnictwo filmu w maksymalnie dziesięciu (10) retrospektywach filmów nagrodzonych i wyróżnionych („The Best of Animocje”), które będą miały miejsce po zakończeniu Festiwalu.
 7. W każdym przypadku, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o udzieleniu licencji dotyczącej filmu jest ona udzielona na następujących polach eksploatacji: prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia filmu (w kinach, domach kultury, etc.).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania w ramach Festiwalu specjalnych pokazów konkursowych filmów niezakwalifikowanych do innych konkursów („Animocje do-grywka”), z których publiczność, jako Jury, wybierze jeden film, który z „dziką kartą” wejdzie do Konkursu Międzynarodowego lub Konkursu Filmów Muzycznych. Wyboru filmów do pokazów „Animocje do-grywka” dokona Komisja Selekcyjna.

VII. PROJEKCJE ONLINE W SYTUACJI ZAMKNIĘCIA KIN LUB OGRANICZENIA ILOŚCI DOSTĘPNYCH MIEJSC NA WIDOWNI – CZYNNIKI NIEZALEŻNE OD ORGANIZATORA

 1. W przypadku zaistnienia niezależnej od Organizatora sytuacji, w której kina tradycyjne zostaną zamknięte lub ilość miejsc dostępnych na widowni zostanie znacząco ograniczona, Organizator może podjąć decyzję o wyświetleniu filmów na platformie internetowej lub w kinie tradycyjnym oraz platformie internetowej.
 2. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie projekcje na platformie internetowej będą:
  a) ograniczone czasowo (czas trwania festiwalu),
  b) ograniczone terytorialnie (wyłącznie na terenie Polski),
  c) dostępne wyłącznie dla uczestników, którzy kupili bilet na projekcję lub posiadają innego rodzaju akredytację do wzięcia udziału w projekcjach online.
 3. Jeżeli Organizator zdecyduje się na wyświetlanie filmów na platformie internetowej, zobowiązany jest on poinformować o tym fakcie Podmiot Zgłaszający.
 4. Na etapie zgłoszenia filmu do konkursu Podmiot Zgłaszający deklaruje zgodę lub jej brak na ewentualne wyświetlenie filmu na platformie internetowej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2.
 5. W ciągu 7 dni od momentu poinformowania przez Organizatora o planowanych projekcjach na platformie internetowej, Podmiot Zgłaszający ma prawo do zmiany decyzji dotyczącej projekcji, o których mowa, a którą Podmiot Zgłaszający deklarował na etapie zgłaszania filmu do konkursu.
 6. Brak zgody na wyświetlenie filmów na platformie internetowej może oznaczać wykluczenie filmu z możliwości otrzymania niektórych nagród np. Nagrody Publiczności lub wykluczenie z niektórych kategorii konkursowych np. Konkursu Filmów dla Dzieci i  Młodzieży.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i czasu trwania Festiwalu i Konkursu bez podania przyczyn, o ile nie narusza to praw nabytych uczestników Festiwalu.
 2. Zgłoszenie filmu do udziału w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator Festiwalu nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.
 4. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Festiwalu.
 5. Za wiążącą uznaje się polską wersję regulaminu.
 6. W razie sporów powstałych na tle niniejszego regulaminu, prawem właściwym jest prawo polskie, a sprawy będą rozpoznawane przez sąd powszechny w Bydgoszczy.
 7. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. Wszelkie pytania dotyczące konkursu i Festiwalu można kierować na adres e-mail Organizatora animocje@gmail.com.
 9. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych w celu udziału w konkursie Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animocje.

IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-056), ul. Marcinkowskiego 12-14 reprezentowanego przez Dyrektor – Marzenę Matowską (adres e-mail dyrekcja@mck-bydgoszcz.pl).
 2. W placówce powołany jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail iod@mck-bydgoszcz.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  a) realizacji udziału w konkursie podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych „Animocje”,
  b) informacyjnych tzn. wysyłania informacji dotyczącej działalności programowej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, prócz administratora danych, będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest także warunkiem udziału w konkursie podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych „Animocje”. W przypadku niepodania danych osobowych udział w konkursie będzie niemożliwy.